خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
دانلود سوالات ارشد دکتری سراسری فراگیر آزاد

تهيه سوالات و جزوات کارشناسي ارشد فراگير پيام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور

جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور

جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور

جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور

دکتر آل کجباف مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور طی مصاحبه ای جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور را تشریح کرد. متن مصاحبه در ذیل آمده است:

۱-آقای دکتر برای اکثر کارکنان دانشگاه پیام نور این سوال پیش آمده که شرایط حقوقی و قانونی آنان برای ادامه تحصیل چیست؟

باتوجه به آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱/۱۲/۹۰ وزارت علوم که درتاریخ ۱/۱۱/۹۱ درهیأت امنای دانشگاه پیام نورنیزبه تصویب رسید برای هریک ازمربیان وکارمندان شرایطی رابرای ادامه تحصیل و ماموریت آموزشی بیان کرده است که بایستی به تفکیک بیان شوند درخصوص مربیان اعضای علمی و کارکنان رسمی شاغل به تحصیل نکات ذیل قابل توجه است:

الف- مربیان رسمی وپیمانی: با عنایت به آیین نامه های قبل از مصوبه ۱/۱۱/۹۱هیأت امنا و همچنین مواد ۷۲ و ۷۳ آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱/۱۲/۹۰ وزارت علوم ، این افراد می بایست از زمان ارائه تعهد محضری به ماموریت آموزشی اعزام شوند.

۲- یعنی بعد از اتمام دوره تحصیل مدرک تحصیلی آنان در تغییر وضعیت آنها اعمال نمی شود؟

درصورتی که طبق مقررات آموزشی باشد قابل اعمال است بااین حال درتبصره ماده ۳ شیوه آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی چنین آمده است.

تصمیم‌گیری درخصوص ارتقای مرتبه مربیان آموزشیار (دارای مدرک کارشناسی ارشد) و یا مربیانی که بدون استفاده از مأموریت تحصیلی موفق به اخذ مدرک دکتری شده و یا می‌شوند با ارایه حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر علمی بر عهده هیأت ممیزه ذی‌ربط می‌باشد و تاریخ ارتقای مرتبه آنان پس از تأیید هیأت ممیزه تاریخ مؤخر اخذ مدرک دکتری و یا مقالات مذکور خواهد بود.

۳- لطفاً توضیح دهید این شرایط برای اعضای علمی چگونه است؟

براساس مواد ۷۲ و۷۳آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب وزیر علوم تحقیقات و فناوری شرایط ادامه تحصیل مربیان رسمی و پیمانی به شرح زیر است :

ماده ۷۲- «… اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و به‌صورت تمام‌وقت و حداکثر به مدت ۴ سال با پرداخت حقوق و مزایای مربوط، به مأموریت آموزشی » می باشد .

ماده ۷۳- « اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزوی (در داخل و با استفاده از مأموریت آموزشی) منوط به احراز شرایط ذیل می‌باشد:

۷۳- ۱- وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد؛(اعضای پیمانی مطابق مفاد تبصره ۵این ماده خواهد بود)

۷۳- ۲- رشته تحصیلی عضو مورد نیاز مؤسسه باشد؛

۷۳- ۳- محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد؛

۷۳- ۴- عضو متقاضی حداقل امتیاز لازم از آیین‌نامه ارتقای مرتبه را با تأیید هیأت اجرایی جذب یا مرجعی که قانون تعیین می‌نماید، کسب نماید؛

۷۳- ۵- سن متقاضی حداکثر ۴۰ سال باشد؛

۷۳- ۶- عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر هزینه‌های برآوردی، اقدام نماید.

تبصره ۵- در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزوی در داخل کشور و با استفاده از مأموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در هیأت امنا امکان‌پذیر می‌باشد.

ج) دستیاران و مربیان قراردادی: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دستیاران و قراردادی ها ساکت است اما در تبصره ماده ۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای علمی وزارت علوم آمده است:

ماده۷ دستورالعمل اجرایی مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی و اعطای بورس تحصیلی در دانشگاه پیام نور» مصوب هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه مورخ ۹/۴/۹۲چنین آمده است : دانشگاه پیام نور می تواند به مربیان قراردادی ودستیاران علمی که دردوره دکتری تخصصی دانشگاههای دولتی پذیرفته می شوند بارعایت ضوابط ومقررات بورس تحصیلی اعطا کند .

ج) دستیاران و مربیان قراردادی: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دستیاران و قراردادی ها ساکت است. اما در تبصره ماده ۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای علمی وزارت علوم آمده است: «تصمیم‌گیری درخصوص ارتقای مرتبه مربیان آموزشیار (دارای مدرک کارشناسی ارشد) و یا مربیانی که بدون استفاده از مأموریت تحصیلی موفق به اخذ مدرک دکتری شده و یا می‌شوند با ارایه حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر علمی بر عهده هیأت ممیزه ذی‌ربط می‌باشد و تاریخ ارتقای مرتبه آنان پس از تأیید هیأت ممیزه تاریخ مؤخر اخذ مدرک دکتری و یا مقالات مذکور خواهد بود.»

درماده۷ دستورالعمل اجرایی مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی و اعطای بورس تحصیلی در دانشگاه پیام نور» مصوب هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه مورخ ۹/۴/۹۲چنین آمده است : دانشگاه پیام نور می تواند به مربیان قراردادی ودستیاران علمی که دردوره دکتری تخصصی دانشگاههای دولتی پذیرفته می شوند بارعایت ضوابط ومقررات بورس تحصیلی اعطا کند .

۴- آیا شرایط مورد تاکید شما برای دانشگاه های مختلف متفاوت است؟

خیر آیین نامه فوق الذکر برای همه دانشگاهها یکسان است .

۵- برخی علاقه مندان به ادامه تحصیل اخیراً با مورد جدیدی مبنی بر ضمانت نامه مواجه شده اند؟ این ضمانت نامه ها باید به چه نحوی باشد .

در بند۶ آیین نامه ماده ۷۳ اعضای هیات علمی مصوب ۱/۱۲/۹۰ وزارت علوم ،آمده است :عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر هزینه‌های برآوردی، اقدام نماید.

۶- لطفاً درخصوص شرایط ادامه تحصیل کارمندان دولت نیز توضیح بفرمایید.

معمولا ،معاونت آموزشی دانشگاه در قسمت شرایط اختصاصی دفترچه ثبت نام ، همچنین درزمان قبولی این نکته راقید می کنند و تعهد می گیرند: که دانشجویان شاغل در وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام یکی از شرایط زیررا داشته باشند :

۱-دانشجویان ، موظفند، موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت نمایند که این موضوع بیانگر موافقت دانشگاه ،با پذیرش کارگزاران برای ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور می باشد.۲- استعفا ۳- مرخصی بدون حقوق ، بااین حال جهت مزید اطلاع کارکنان محترم ، برخی ازموادمرتبط آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری ،مصوب ۱/۱۲/۹۰ وزارت علوم، درذیل بیان می گردد.

ماده ۵۱- عضو موظف است همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- عضوی که به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به افزایش توانمندی خود می‌نماید، با پیشنهاد مسؤول واحد سازمانی و تأیید هیأت اجرایی از تاریخ ارایه مدرک، از امتیازات دوره‌های آموزشی مصوب برخوردار خواهد شد.

تبصره ۲- پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مؤسسه توسط عضو اخذ شده باشد، در صورتی‌که مرتبط با رشته شغلی وی باشد، پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۵۲- اعزام اعضا به دوره‌های آموزشی منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا حوزوی در داخل و خارج از کشور، با هزینه مؤسسه و با استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل و ماده (۵۳) ممنوع می‌باشد.

تبصره- ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۵۳- در شرایط خاص، ادامه تحصیل تکمیلی دانشگاهی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدی حسب نیاز مؤسسه، به تشخیص هیأت اجرایی، موافقت هیأت رییسه و تأیید هیأت امنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف (۴) سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به مؤسسه، از شمول این ماده مستثنا می‌باشد.

۵۳- ۱- وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد.

۵۳- ۲- عضو دارای حداقل (۱۰) و حداکثر (۲۰) سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول این آیین‌نامه باشد.

۵۳- ۳- محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد.

۵۳- ۴- حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی‌بایست از (۴۵) سال بیشتر باشد.

منبع : دانشگاه نیوز وابسته به پیام نور

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور شرایط ادامه تحصیل کارکنان پیام نور,ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه پیام نور,اخبار پیام نور دکتر آل کجباف مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور طی مصاحبه ای جزئیات شرایط ادامه تحصیل و اعمال مدرک کارکنان دانشگاه پیام نور را تشریح کرد.

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

نظرات بسته میباشد.
     آخرین بروزرسانی : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE