خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
دانلود سوالات ارشد دکتری سراسری فراگیر آزاد

تهيه سوالات و جزوات کارشناسي ارشد فراگير پيام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دورههای قبل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دوره قبل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر :نمونه کارنامه های زیر از کاربران فعال سایت که با تماس های خودشان با ما برایمان ارسال کرده اند می باشد در صورتیکه شما هم نمونه کارنامه ای از رشته ای که در اینجا وجود ندارد دارید برایمان ارسال نمایید

اطلاعات این مطلب به مرور تکمیل به روز میگردد لطفا مجددا مطالعه نمایید

توجه : نمرات و معدل و تراز همگی از 20 نمره محاسبه می شوند

نمونه کارنامه هایی که در جداول است از سایت مدیر برداشته شده است

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته کامپیوتر نرم افزار

سیستم عامل: ۹/۶۰
الگوریتم :۱۱/۲۰
پایگاه :۱۱/۲۰
معدل کارشناسی: ۱۷/۴۴
وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل : ۱۳/۶۰
پایگاه داده: ۱۱/۲
الگوریتم: ۱۲
معدل کارشناسی: ۱۶/۹۱
نمره کل تراز نهایی: ۱۴/۹۳

وضعیت : قبولی در اولویت دوم – مهندسی کامپیوتر-ری

پایگاه داده: ۱۱

سیستم عامل: ۱۱٫۸

طراحی الگوریتم: ۱۲

وضعیت : قبولی مهندسی کامپیوتر- قشم

سیستم عامل: ۱۴٫۴۰
پایگاه: ۷٫۳۰
الگوریتم: ۱۲

رتبه : 129

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۵/۲۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲
الگوریتم های پیشرفته: ۱۴/۴۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۱۹
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۹۰
رتبه : ۳۰
وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-تهران(اولویت اول)

پایگاه داده : ۱۳٫۶۰
سیستم عامل : ۹٫۶۰
الگوریتم : ۸
نمره کل تراز :  ۱۳٫۱۷

معدل : ۱۶٫۸۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر، قشم

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۲/۸۰
پایگاه داده پیشرفته : ۱۱/۲۰
الگوریتم های پیشرفته : ۱۱/۲۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۵۶
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۱۹

۱ ۲ ۳ ۴ اولویت
۵۴ ۵۳ ۵۷ ۴۸ رتبه
۳۴ ۷۹ ۸۰ ۱۰۳ آخرین رتبه قبولی

وضعیت : قبولی در اولویت دوم مهندسی کامپیوتر آموزش محور تهران

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۳
پایگاه داده پیشرفته : ۱۴
الگوریتم های پیشرفته : ۱۴

رتبه : ۱۷

وضعیت : قبول

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۴/۴۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲/۸۰
الگوریتم های پیشرفته: ۱۲
معدل مقطع کارشناسی : ۱۵/۶۴
نمره کل تراز نهایی :۱۵/۳۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-ری

سیستم عامل : ۱۶
پایگاه داده : ۲۰/۱۱
الگوریتم : ۴۰/۱۰
معدل کاردانی : ۵۵/۱۵
معدل کارشناسی : ۲۵/۱۶
نمره کل تراز نهایی : ۲۹/۱۶

رتبه در تهران : ۲۰
رتبه در شهر ری : ۱۹

 وضعیت : قبول

الگوریتم: ۱۲/۸۰
سیستم: ۱۱/۸۰
پایگاه: ۸/۸۰

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل ۱۳٫۶
پایگاه داده ۱۲٫۸
الگوریتم ۱۲
رتبه ۶۲
معدل کارشناسی ۱۵٫۴
تراز ۱۵٫۰۳
وضعیت : قبولی آموزش محور تهران

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری برای مدیران: ۱۸
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۱۲
آمار: ۱۵
رتبه ( تهران) : ۹
رتبه (قشم) : ۳ 
معدل کارشناسی: ۱۶٫۵۹
تراز کل : ۱۶٫۶۶

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات تهران پژوهش محور

فناوری برای مدیران: ۱۳
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۸
آمار: ۸

معدل کارشناسی: ۱۳/۹۳
تراز کل : ۱۲/۴۴

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات قشم

 

تحلیل آماری (2واحد) سیستم های مدیریت بانکهای اطلاعاتی (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) فناوری اطلاعات برای مدیران (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
14 12 19 19 15.36 تهران 16.63 10 54
 کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی
سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (2واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
17 8.42 12 14 17.32 تهران 17.72 3سهمیه* 36سهمیه
17 11.58 7 14 15.99 بابل 15.63 11 110
17 11.58 12 16.67 13.14 تهران 18.63 سهمیه بسیج*

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
16.67 15 15 10 14.07 تهران 16.08 14 38
9.33 18 12 6 16.23 قشم 15.05 1سهمیه 46سهمیه
12 15 8 9 16.17 کرج 13.54 86 91
12.67 10 8 7 17.40 گرمسار 12.30 84 87
10 11 6 10 14.79 قشم 11.62 34 43

 

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت دولتی

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
16 14 9 5.33 18.48 منابع انسانی-شیراز 12.71 44 57
11 10 6 6 12.17 مالی دولتی – تهران 11.58 2سهمیه 6سهمیه

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA

تئوری ۳۳/۵ 

مدیریت استراتژیک ۱۶ 

زبان ۱۶ 

معدلم ۶۸/۱۶ 

تراز ۴۸/۱۴

وضعیت : قبول نشده

زبان :۴۲%8/4

تئوری مدیریت : ۵۴%10/8

مدیریت استراتژیک : ۸۰%16

معدل کارشناسی : ۱۸٫۰۹

وضعیت : قبولی در اولویت آخر


مدیریت استراتژیک(3واحد) تئوری های مدیریت (3واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
16.67 12 14 13.70 دماوند 15.38 80 83
16 7.33 17.33 15.05 دماوند 15.06 97 107
16 5.33 16 16.73 14.41 مردود
13.33 8 11.33 12.77 قشم 12.52 44 44
16 10 5.33 14.78 12.24 مردود
11.33 10.67 8.67 15.30 12.15 مردود
6 6 10 16.75 9.87 مردود

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته پژوهش هنر

تاریخ ادبیات : ۱۳
زبان : ۱۱
جستارها : ۱۳/۳۲

تراز نهایی ۱۴

وضعیت : قبول نشده

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته علوم اقتصادی

اقتصاد خرد ۶۷/۱۴
اقتصاد کلان ۶۷/۱۴
معدل ۹۳/۱۴
تراز نهایی ۵۶/۱۵
وضعیت : قبول در اولویت اول – علوم اقتصادی بابل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر کارنامه,نمونه,ارشد,فراگیر,رشته ها,پیام نور,نمرات,تراز,معدل,ارشد فراگیر,پیام نور,ارشد,نمونه کارنامه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور , نمونه کارنامه های رشته کامپیوتر مدیریت اجرایی مدیریت بازرگانی مدیریت MBA کارنامه مدیریت فناوری اطلاعات

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ270به “کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دورههای قبل”

 1. صبا گفت:

  با سلام من امسال در آزمون ارشد فراگیر در رشته ی مشاوره خانواده شرکت کردم،آخرین رتبه ی قبولی 53 بود و رتبه ی من 55،خواستم بدونم امکان داره در صورته پر نشدن ظرفیت از کسایی که رتبه ی نزدیک به قبولی داشتن انتخاب کنن؟ودرسالهای پیش همچین گزینه ایی بوده؟

 2. فاطمه گفت:

  با سلام . می خواستم بدونم ارشد معماری 92 تهران با چه معدلی قبولی داده آخه من معدل 15.25 آوردم اماتهران قبول نشدم .میشه نمونه کارنامه بزارید .

 3. ارزو خراشادی گفت:

  سلام تو رو خدا کمکم کتین یک کارنامه قبولی ارشد فراگیر حسابداری را بزارین اخه میگن قبولی ارشد فراگیر حسابداری اونقدر سخته که شبیه محاله من دوره سیزدهم شرکت کردم تقریبا نمره هام خوب بود اما قبول نشدم تو رو خدا زود جواب بدین ممنون

 4. سیاوش گفت:

  من رشته پژوهش محور ادبیات عرب ارشد فراگیر قبول شده ام آیا امکان دارد که آنرا به آموزش محور در همنان دانشگاه تبدیل کنم

  • مدیر سایت گفت:

   همه به دنبال پژوهش محور هستند ولی شما برعکس . می تونم دلیلش رو بدونم
   برای تغییر شیوه باید جزء ممتازین رشته خودتان باشید

 5. مریم گفت:

  سلام با عرض خسته نباشی من کنکور مدیریت دادم خط مش و کامپیوتر و خیلی خوب زدم یعنی 15،16تا درس زدم تقریبا اما منابع انسانی و رفتارو 50،50زدم معدل لیسانسمم 14/11 امکانش هست قبول بشم؟ خیلی نگرانم

  • مدیر سایت گفت:

   دوست عزیز این دوره تا اعلام نتایج هیچگونه پیش بینی نمیشه داشت چون ظرفیت کمتر شده است

 6. هستی گفت:

  سلام.من امسال کنکور کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی شرکت کردم همه درسا را درصد بالا زدم غیر از زبان امکان قبولی در تهران را دارم؟

 7. وحید گفت:

  با سلام.خواهشا اگه ممکنه جواب من رو بدهید.من لیسانس عمران دارم.برای ارشد فراگیر امسال شرکت کردم.رشته مدیریت ساخت و مهندسی رو انتخاب کردم.دو تا کد رشته داره که هر دو در کرج هستند.منابعش هم سه تا درس سه واحدی هست.معدلم هم 14 هست.از طرفی سهمیه ایثارگران(فرزند ازاده)دارم.میخواستم بدونم به صورت تخمینی میانگین سه درس رو چند درصد باید بزنم که قبول بشم.و ایا سهمیه ایثارگری من چقدر تاثیر گذار هست توی قبول شدن من؟آیا از هر کد رشته که 15 نفر انتخاب میشود تعدادی از این 15 نفر مربوط به اونهایی میشه که دارای سهمیه هستند؟خواهشا پاسخ سوالهام رو بدهید.
  با تشکر

  • مدیر سایت گفت:

   در مورد تاثیر سهمیه هیچ اطلاعی نداریم و اینکه با چه نمره ای هم میشه قبول شد هم قابل حدس نیست چون بحث رقابتی است هر کسی که نمره بیشتری بگیرد احتمال قبولی دارد البته سهمیه شما هم موثر است
   ظرفیت برای تمام سهمیه ها می باشد

 8. مجید گفت:

  خواسته ی دیگرم از شما گذاشتن نمونه کارنامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تمام گرایشهابود که در هیچ سالی در سایت شما یافت نشد.
  خیلی ممنون

 9. مجید گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر توانا
  سوال من شاید سوال اکثر دوستان شرکت کننده در آزمون فراگیر نوبت 13 باشد.
  لطفا بنده و دیگران دوستان شرکت کننده را راهنمایی کنید.
  بنده به امید خدا در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری شرکت کرده ام آیا می توانم گرایشهای برنامه ریزی مسکن— بهسازی و نوسازی شهری و محیط زیست رشته خودم را نیز جزو اولویتهای خودم قرار دهم؟
  لطفا به دلیل نزدیک شدن به پایان ثبت نام مشکل من و دیگردوستان شرکت کننده را حل نمایید.
  با تشکر

  • مدیر سایت گفت:

   شما فقط مجازید یک رشته و یک گرایش از هر رشته را انتخاب نمایید – در دفترچه ثبت نام به صراحت درج شده است

 10. احمدی گفت:

  سلام من از آبان میخام واسه فراگیر ارشد حسابداری بخونم بنظرتون دیره؟

 11. مستانه گفت:

  سلام
  لیسانس نرم افزار دارم. برای اولین بار میخوام تو این آزمون شرکت کنم.
  خواستم بدونم منابع و سرفصل ها مثل سالهای قبله یا امکان تغییر وجود داره؟؟؟
  و فرصت خوندن منابع اصلی ندارم. آیا خوندن کتابهای ترجمه شده کافیه؟؟؟ جزوه هایی که شما در قسمت فروش گذاشتین در کنار کتاب کفایت می کنه؟؟؟
  آزمون به صورت کاملا تستیه؟؟؟؟
  اگه ممکنه به سوالاتم جواب بدین. سپاسگزارم

  • مدیر سایت گفت:

   هنوز منابع جدید اعلام نشده است باید صبر کنیم تا اعلام بشه
   کتاب ترجمه هم زیاد خوب ترجمه نشده است بهتر جزوه تهیه نمایید
   آزمون کاملا تستی و بدون نمره منفی است

 12. مجید گفت:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
  سوالی از خدمت شما داشتم که جوابش را در سوالهاو جوابهای داده شده به دست نیاوردم وخواستارم که هر چه سریعتر جواب را دریافت کنم.

  آیا درست است که کسانی که در آزمون فراگیر ارشد شرکت کرده اند و در گرایشهای آموزش محور پذیرفته شده اند و پایان نامه ندارند دیگر نمی توانند در آزمون دکترا شرکت کنند؟
  با تشکر

 13. جواد گفت:

  سلام.من لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات دارم.فراگیر ارشد امتحان دادم رشته سیستم های چندرسانه ای آموزش محور ،توی کارنامم وضعیت زده قبول و توی ردیف نتیجه کد3* نوشته شده میخواستم بدونم این کد یعنی چه. من قبول هستم؟سوال دومم اینکه مدرک آموزش محور با پژوهش محور فرقی داره یا نه.و آیا برا دکترا مشکلی داره؟سوال 3.میشه مدرکم رو به شیوه پژوهش محور بگیرم؟4.ترم اول میشه مرخصی گرفت و اگه مرخصی بگیرم چقد از شهریه رو باید پرداخت کنم .همون شهریه ثابت کافیه؟

  • مدیر سایت گفت:

   این بار چندم هست که در هر مطلبی سوال می پرسید قبلا هم جواب دادم بهتون لطفا در هر مطلب سوالتان را تکرار نفرمایید

 14. مصطفی گفت:

  سلام
  با تهیه مجموعه جزوات مدیریت بازرگانی از شما آیا دیگه به کتابای خود درسا احتیاج نیست و کفایت میکنه واسه قبولی حتی تهران؟
  من زیاد وقت نمیکنم کتابای پر حجمش بخونم لطفا راهنماییم کنید.
  با تشکر.

  • مدیر سایت گفت:

   سعی شده مجموعه جزوات بسیار کامل باشد و بخش های مهم آن برای شما تهیه شده که بسیار مفید باشد ولی اگر رشته غیر مرتبط دارید بهتر است کتاب مرجع را هم مطالعه نمایید

 15. maryam گفت:

  سلام میخواستم ازتون خواهش کنم با توجه به این که در گروه همیشه انلاین یکی از اعضا رشته فناوری اطلاعات هستند اطلاع رسانی در رابطه با رشته مهندسی فناوری اطلاعات از جمله پاسخ به سوالات سالهای گذشته وارائه جزوات مربوط به این رشته را در اختیار داوطلبین قرار دهید.واقعا اطلاعات و جزوات ترجمه شده اصلا در اختیار داوطلبین این رشته وجود ندارد.
  با تشکر فراوان

  • مدیر سایت گفت:

   متاسفانه منابع انگلیسی است و هنوز نتوانستیم به جزوه یا منابعی در دست نیست

 16. پیمان گفت:

  میشه یه لطفی بکنید نمونه کارنامه قبول شدگان ارشد فراگیر راه و ترابرباترابرترابری تشکربذارید

  • مدیر سایت گفت:

   اگر دسترسی به کارنامه این رشته داشته باشیم حتما در سایت قرار خواهیم داد

 17. شیما گفت:

  با سلام
  امکانش هست جزوات ارشد حسابداری رو هم بذارید و خوندن تنها منابع از خرداد ماه برای قبولی کافیه ؟کدام تستها برای قبولی بیشتر تاثیر داره ؟ ممنون

  • مدیر سایت گفت:

   زمان مطالعه از خرداد مناسب است و نمونه سوالات کنکور های سال پیش برای آمادگی موثر هستند

 18. maryam گفت:

  سلام
  خسته نباشید.از شما بابت نمام زحمات شما متشکرم.میخواستم بپرسم که شما تصمیم دارید که در وب سایت خود جزواتی از رشته ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات قرار دهید؟

 19. م.م گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم خواهش کنم که در موردارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات اطلاع رسانی بیشتری داشته باشید.خواهشاَ در صورت امکان جزوات و منابع این رشته را در اختیار ما قرار دهید. از زحمات شما متشکرم

  • saeed گفت:

   سلام خواهش می کنم جزوات رشته مهندسی IT در سایت قرار دهید.خیلی به آن نیاز داریم و در صورت امکان کارنامه های این رشته را هم در سایت قرار دهید
     آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE