خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
صفحه راهنمای وب سایت همیشه آنلاین

تهيه سوالات و جزوات کارشناسي ارشد فراگير پيام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

دانلود سوالات و جزوات و بسته های آمادگی ارشد فراگیر

دانلود سوالات و جزوات و بسته های آمادگی ارشد فراگیر

دانلود سوالات و جزوات و بسته های آمادگی ارشد فراگیر : رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95

گروه امتحانی رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد ( براساس دفترچه سال 95 نوبت شانزدهم)

پیشنهاد همیشه آنلاین تهیه مجموعه کامل سوالات و مجموعه جزوات می باشد( تخفیف بیشتری لحاظ شده )

کاملترین آرشیو سوالات آزمون های کارشناسی ارشد فراگیر در بین تمام سایت ها

لیست رشته ها

سوالات

ماقبل سال 90

سوالات

سال 91

سوالات

سال 92

سوالات

سال 93

سوالات

سال 94

مجموعه کامل سوالات

1- سوالات ترمی

2- سوالات کنکور

مجموعه کامل

1- جزوات

2- کتاب درس و تست

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی شهری

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کاربردی

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

آموزش زبان انگلیسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود محموعه سوال کنکور و دروس

آموزش زبان فارسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

آموزش محیط زیست

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

اخلاق – اخلاق اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

اخلاق – فلسفه اخلاق

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

اقتصاد اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

تاریخ – تاریخ اسلام

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

تاریخ ایران اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

تاریخ تشیع

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

تحقیقات آموزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جامعه شناسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصاد فضا

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنام ریزی کالبد

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

جغرافیایی سیاسی -فضای شهری

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

حسابداری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس بسته آمادگی (کتاب)

حقوق بین الملل

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

حقوق خصوصی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

رفتار حرکتی – رشد حرکتی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

روان شناسی عمومی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس بسته آمادگی (کتاب)

روان شناسی بالینی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

روان شناسی تربیتی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

روان شناسی اسلامی مثبت گرا

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان و ادبیات فارسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات پایداری )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات تطبیقی )

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زبان شناسی همگانی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

علوم اقتصادی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی )

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

علوم سیاسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات کتابخانه های عمومی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فلسفه و حکمت اسلامی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

کارآفرینی – آموزش عالی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

کارآفرینی – کسب و کار جدید

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت آموزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش استراتژی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش بازاریابی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش کارآفرینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش مالی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA (گرایش کسب و کار بین الملل )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت اجرایی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روش ها)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD) —— بسته آمادگی (کتاب)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی )

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت رسانه

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94
مدیریت منابع انسانی ( گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی ) آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش کسب و کار الکترونیک )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش منابع اطلاعاتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

نهج البلاغه (گرایش اصول الدین و معارف علوی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

آمار ریاضی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

آموزش ریاضی

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

ریاضی محض (گرایش آنالیز )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

ریاضی محض (گرایش جبر )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

ریاضی محض (گرایش هندسه )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زمین شناسی (زیست محیطی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زمین شناسی ( پترولوژی )

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زمین شناسی ( چینه نگاری )

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زمین شناسی ( اقتصادی )

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی ( علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی ( علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی ( علوم گیاهی -سیستماتیک اکولوژی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش بیوشیمی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – بیو سیستماتیک جانوری)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش ژنتیک )

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش ژئومورفولوژی)

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست شناسی (گرایش بیوفیزیک)

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

زیست فناوری – بیوتکنولوژی (گرایش میکروبی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

شیمی (گرایش شیمی آلی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

شیمی (گرایش شیمی تجزیه)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

شیمی (گرایش شیمی فیزیک )

شیمی فیزیک

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

شیمی (گرایش شیمی معدنی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیتو شیمی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک ( اتمی و مولکولی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک ( فیزیک بنیادی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک (زمینه حالت جامد)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

فیزیک ( هسته ای)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی برق – الکترونیک

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94
مهندسی شیمی (بیو تکنولوژی ) دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی صنایع – صنایع

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی صنایع – ( سیستم های اقتصادی اجتماعی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی صنایع – ( مدیریت سیستم و بهره وری )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – خاک و پی (ژئوتکنیک)

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – سازه

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی عمران – محیط زیست

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94
مهندسی عمران – ژئوتکنیک آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های چندرسانه ای)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 مجموعه جزوات (DVD)

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی)

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش مدیریت و تولید کشاورزی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلودسال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)

آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی زراعت

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی کشاورزی گرایش

مکانیزاسیون کشاورزی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

طراحی شهری

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94

پژوهش هنر

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

مهندسی معماری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود ارشد فراگیر سال 91 دانلود ارشد فراگیر سال 92 دانلود ارشد فراگیر سال 93 دانلود ارشد فراگیر سال 94 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس مجموعه جزوات (DVD)

 

 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3101-آمار ریاضی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3102-آموزش زبان انگلیسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3103-آموزش زبان فارسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3104-آموزش محیط زیست
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3105-اخلاق (گرایش فلسفه اخلاق)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3106-پژوهش هنر
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3107-تاریخ ایران دوره اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3108-تاریخ تشیع
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3109-تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3110-تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3111-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3112-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3113 – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3114-حقوق بین الملل
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3115-حقوق جزا و جرم شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3116-حقوق خصوصی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3117-روانشناسی عمومی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3216 – روانشناسی بالینی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3217 – روانشناسی تربیتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3118-ریاضی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3119-ریاضی محض
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3120-زبان شناسی همگانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3121-زبان و ادبیات فارسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3122-زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3123-زیست شناسی – بیوشیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3124-زیست شناسی – علوم جانوری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3125-زیست شناسی – علوم گیاهی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3126-شیمی آلی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3127-شیمی تجزیه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3128-شیمی فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3129-شیمی معدنی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3130-جامعه شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3131-علوم اقتصادی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3132-علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3133-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرایش تعلیموتربیت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3134-علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3135-علوم سیاسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3136-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3137-الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3139-فلسفه و کلام اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3140-فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3141- مدیریت اجرایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3142-مدیریت ام بی ای
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3143-مدیریت فناوری اطلاعات
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3144-مدیریت بازرگانی بازاریابی وبازرگانی بین الملل و مدیریت مالی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3145-مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3146-مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3147-مهندسی صنایع
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3148-مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3149-مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3150-اخلاق (گرایش اخلاق اسلامی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3151-نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3152-حسابداری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3153-مدیریت رسانه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3154-مهندسی راه و ترابری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3155- زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3156- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3157- مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3158- مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3159- مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3160- مهندسی معماری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3161- فیتوشیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3162- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3163- مهندسی کشاورزی – زراعت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3167-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3164-اقتصاد اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3168-زبان و ادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3174-مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3175-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-کسب و کار الکترونیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3176-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت دانش
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3177-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت منابع اطلاعاتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3279 – زمین شناسی-زیست محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3178-زمین شناسی-پترولوژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3179-زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3180-زیست فناوری بیو تکنولوژی-میکروبی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3181-مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های چند رسانه ای
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3182-مهندسی منابع طبیعی محیط زیست-ارزیابی وآمایش سرزمین
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3183-زبان و ادبیات انگلیسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3184-مهندسی شیمی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3185-مهندسی عمران-راه و ترابری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3186-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3187-مهندسی کشاورزی-مدیریت وتولید کشاورزی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3188- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی شهری)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3189- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی کاربردی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3190-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (تغییرات آب و هوایی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3191- فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3192-تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3193-آموزش ریاضی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3194-تاریخ-تاریخ اسلام
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3195-زبان و ادبیات فارسی – کودک و نوجوان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3196-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3197-مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3198-مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3199-مهندسی عمران – سازه
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3200-مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3201-زیست شناسی – ژنتیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3204 – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3205 – مهندسی عمران-خاک و پی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3206 – مهندسی عمران-محیط زیست
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3213 – مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3218 – تحقیقات آموزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3219 – مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3225 – مهندسی کشاورزی علوم دامی-تغذیه دام
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3226 – طراحی شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3232 – رفتار حرکتی-رشد حرکتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3244 – علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3245 – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3246 – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3265 – مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3266 – مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3267 – مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی در ورزش
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3268 – مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3269 – مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3300 – مهندسی برق-الکترونیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3301 – کارآفرینی – آموزش عالی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3302 – جغرافیای سیاسی – فضای شهری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3303 – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات پایداری
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3304 – فلسفه و حکمت اسلامی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3305 – آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3306 – الهیات و معارف اسلامی – ادبیات و عرفان
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3307 – کارآفرینی – کسب و کار جدید
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3308 – مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3309 – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3310 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3311 – مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3312 – مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3313 – زمین شناسی – اقتصادی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3314 – زیست شناسی -بیو فیزیک
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3315 – روانشناسی اسلامی -روانشناسی مثبت گرا
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3316 – زمین ساخت(تکتونیک)
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3317 – ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3318 – علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی
 • دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – 3319 – آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

 


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

بسته های آمادگی ارشد فراگیر ارشد, ارشد فراگیر, بازاریابی, پیام نور, تست, جزوات, دانلود, سوالات, فراگیر, فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد فراگیر, کامپیوتر, کنکور, مدیریت, مدیریت اجرایی, مدیریت بازرگانی, مدیریت فناوری اطلاعات, مدیریت مالی, همیشه آنلاین دانلود سوالات و جزوات و بسته های آمادگی ارشد فراگیر : رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

نظرات بسته میباشد.
     آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE