آزمون ارشد فراگیر
آزمون ارشد فراگیر
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد « فلسفه و رسانه » برای اولین بار

سید حمید طالب‌زاده با اشاره به آخرین برنامه کارگروه فلسفه شورای تخصصی تحول و ارتقاء‌ علوم انسانی گفت: برنامه «فلسفه و رسانه» در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی مطرح شد.

وی ادامه داد: سپس کلیات برنامه «فلسفه و رسانه» در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی بررسی شده و نکات لازم به کارگروه فلسفه ارجاع داده شد تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

دبیر شورای تحول و ارتقا علوم انسانی گفت: در جلسه بعد شورای تحول و ارتقا علوم انسانی وارد جزئیات برنامه مذکور خواهیم شد.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد «فلسفه و رسانه» برای اولین بار
راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد «فلسفه و رسانه» برای اولین بار

وی ادامه داد:  برنامه فلسفه و رسانه برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی می شود.

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه
 آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی شهری آمار گرایش آمار ریاضی
 آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی کاربردی آموزش ریاضی
 آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
 آموزش زبان انگلیسی ریاضی محض گرایش آنالیز
 آموزش زبان فارسی ریاضی محض گرایش جبر
 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
 آموزش و بهسازی منابع انسانی زمین شناسی ـ زمین ساخت (تکتونیک)
 اخلاق کاربردی زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان و عرفان زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک
برنامه ریزی آمایش سرزمین زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
برنامه ریزی درسی زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
تاریخ گرایش تاریخ اسلام زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی زیست فناوری گرایش میکروبی
تاریخ گرایش تاریخ تشیع ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز شیمی گرایش شیمی آلی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی شیمی گرایش شیمی تجزیه
تحقیقات آموزشی شیمی گرایش شیمی فیزیک
تکنولوژی آموزشی شیمی گرایش شیمی معدنی
جامعه شناسی  علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی علوم زمین گرایش پترولوژی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
جمعیت شناسی علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
حسابداری علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
حسابرسی علوم زمین گرایش زمین شیمی
حقوق بین الملل فیتوشیمی
حقوق جزا و جرم شناسی فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
حقوق خصوصی فیزیک گرایش حالت جامد
حقوق دادرسی اداری فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرا فیزیک گرایش فیزیک نجومی
روان شناسی بالینی فیزیک گرایش هسته ای
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی
روان شناسی تربیتی مهندسی برق ـ افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
روان شناسی عمومی مهندسی برق ـ مدارهای مجتمع الکترونیک
روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) مهندسی شیمی ـ پلیمر
روزنامه نگاری مهندسی شیمی ـ صنایع غذایی
زبان شناسی همگانی مهندسی شیمی ـ محیط زیست
زبان و ادبیات انگلیسی مهندسی شیمی ـ مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
زبان و ادبیات عربی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
زبان و ادبیات فارسی مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم ها
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی مهندسی صنایع ـ سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی مهندسی صنایع ـ مدیریت مهندسی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه مهندسی عمران ـ راه و ترابری
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش مهندسی عمران ـ سازه
ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی مهندسی عمران ـ مهندسی محیط زیست
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال مهندسی فناوری اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی و منابع طبیعی
علوم سیاسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
فقه و حقوق خصوصی توسعه روستایی
فلسفه دین علوم دامی گرایش تغذیه دام
فلسفه و حکمت اسلامی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ـ گرایش انرژی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی پژوهش هنر
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی طراحی شهری
کارآفرینی گرایش بین الملل مهندسی معماری
کارآفرینی گرایش توسعه
کارآفرینی گرایش سازمانی
کارآفرینی گرایش فناوری
کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
کارآفرینی گرایش گردشگری مترجمی زبان انگلیسی
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
مدیریت آموزشی
مدیریت امور شهری
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالمللی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت رسانه
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش مالی
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
مشاوره گرایش مشاوره خانواده
مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
مشاوره گرایش مشاوره شغلی
مطالعات فرهنگی
نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی
نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
نهج البلاغه گرایش اصولالدین و معارف علوی
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید