شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور

    شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور

شماره تلفن های واحد و مراکز : با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان در مورد شماره تلفن های مراکز مختلف دانشگاه پیام نور شماره تلفن های مراکز به شرح ذیل می باشند

شماره تلفن های دانشگاه پیام نور را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید

همچنین وب سایت مراکز مختلف دانشگاه پیام نور تهران از آدرس زیر قابل دریافت است

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

آدرس وب سایت دانشگاه پیام نور تهران : http://www.tpnu.ac.ir/

شماره تلفن های سازمان مرکزی پیام نور

    سازمان مرکزی

– ریاست،مشاورین و مدیران کل مستقل سازمان مرکزی
– معاونت آموزش و سنجش
– معاونت فرهنگی و دانشجویی
– معاونت فناوری و پژوهشی
– معاونت اداری و مالی
– معاونت طرح و توسعه و امور استانها
– بخش های علمی

سازمان مرکزی : تهران ۱۹۵۶۹ ابتدای جاده لشکرک

 صندوق پستی :۱۹۳۹۵-۴۶۹۷

 تلفن : ۲۳۳۲

دورنگار: ۱۵۱۱ ۲۴۴ ۲(۰۲۱)

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

دورنگار

تلفن داخلی

۱

ریاست  دانشگاه

۲۲۴۴۰۹۲۵

۲۲۴۴۰۰۴۳

۲۳۳۳

۲

رئیس دفتر ریاست

۲۲۴۴۲۰۳۴

۲۲۴۵۸۳۶۹

۲۳۰۶

۳

معاونت اداری ومالی

۲۲۴۴۰۰۴۲

۲۲۴۵۲۰۳۵

۴

معاونت آموزشی و سنجش

۲۲۴۵۵۱۱۹

۲۲۴۴۰۰۴۱

۲۲۴۴۲۰۳۸

۲۲۵۵

۵

معاونت پژوهشی

۲۲۴۵۵۰۵۴

۲۲۴۴۰۶۶۷

۲۲۴۴۲۰۵۲

۲۴۷۷

۶

معاونت دانشجویی فرهنگی

۲۲۴۵۵۰۰۷

۲۲۴۵۵۰۰۶

۲۲۴۵۵۰۰۸

۲۲۹۱

۲۲۹۲

۷

معاونت طرح و توسعه

۲۲۴۵۵۱۰۷

۲۲۴۵۵۱۰۹

۲۵۴۰

۸

معاونت فناوری اطلاعات

۲۲۴۵۸۳۰۹

۲۲۴۵۸۳۰۹

۲۵۴۷

۹

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه

۲۲۴۵۵۱۱۷

۲۲۴۵۵۱۱۸

۲۴۵۱

۱۰

مدیر کل عمرانی و املاک

۲۲۴۴۱۴۷۱

۲۲۴۴۲۰۵۷

۲۳۱۰

۱۱

مدیرکل دفتر تحقیقات

۲۲۴۴۲۰۴۵

 ۲۲۴۴۲۰۵۸

۲۴۸۳

۱۲

خدمات پژوهشی و کتابخانه­ای

۲۲۴۵۵۰۵۳

۲۲۴۵۵۰۵۳

۲۵۲۷

۱۳

همکاریهای علمی و صنعتی و کارآفرینی

۲۲۴۵۸۳۱۸

۲۲۴۵۸۳۱۹

۲۳۱۸

۱۴

مرکز هماهنگی و پذیرش بین الملل

۲۲۴۴۲۰۴۱

۲۲۴۴۲۰۴۱

۲۶۵۰

۲۶۵۱

۱۵

گروه همکاریهای بین المللی

۲۲۴۴۲۰۴۲

۲۲۴۴۲۰۴۲

۲۴۹۳

۱۶

مدیریت توسعه و برنامه ریزی

۲۲۴۴۰۹۷۱

۲۲۴۴۰۵۵۷

۲۴۲۴

۱۷

مدیرکل نظارت و ارزیابی

۲۲۴۵۵۱۱۶

۲۲۴۴۲۰۴۶

۲۶۱۶

۱۸

مدیریت تشکیلات و بودجه

۲۲۴۵۵۱۱۵

۲۲۴۴۲۰۴۴

۲۶۷۱

۲۶۷۲

۱۹

مدیریت امور اداری

۲۲۴۵۴۹۷۱

۲۲۴۵۴۹۷۱

۲۲۹۴

۲۰

مدیریت جذب و ارتقاء

۲۲۴۴۲۰۵۹

۲۲۴۵۴۹۷۰

۲۲۹۵

۲۱

مدیریت عمومی

۲۲۴۴۱۷۹۴

۲۲۴۵۵۴۲۰

۲۴۴۴

۲۲

مدیریت مالی

۲۲۴۴۱۴۷۰

۲۲۴۵۸۲۰۸

۲۳۶۷

۲۳

مدیر تولیدمواد و تجهیزات آموزشی

۲۲۴۵۵۱۱۴

۲۲۴۸۵۲۹۲

۲۲۰۸

۲۴

مدیر دانشستان و آموزش چندرسانه­ای

۲۲۴۸۵۰۹۰

۲۲۴۸۵۰۹۱

۱۰۲۴

۲۵

مدیر رایانه

۲۲۴۸۵۰۷۸

۲۲۴۸۵۰۷۹

۱۰۳۶

۱۰۲۹

۲۶

مدیریت برنامه ریزی

۲۲۴۴۲۰۴۸

۲۲۴۸۵۲۷۷

۲۲۴۴

۲۷

مدیریت تحصیلات تکمیلی

۲۲۴۵۸۲۰۶

۲۲۴۸۵۳۰۱

۲۴۶۷

۲۸

مدیریت سنجش

۲۲۴۵۵۰۰۱

۲۲۴۵۵۰۰۳

۲۵۸۹

۲۹

مدیریت دانشجویی

۲۲۴۵۴۹۹۰

۲۲۴۸۵۱۰۴

۲۲۴۵۴۹۸۸

۲۵۸۷

۳۰

مدیریت خدمات آموزشی

۲۲۴۵۵۱۱۲

۲۲۴۵۵۱۱۳

۳۱

اداره پذیرش و ثبت­نام

۲۲۴۵۵۰۰۵

۳۲

اداره دانش آموختگان

۲۲۴۵۵۴۲۶

۳۳

گروه فراگیر

۲۲۴۵۵۴۲۱

۲۲۴۵۸۲۳۲

۲۵۵۶

۳۴

گروه آزمون

۲۲۴۵۵۰۰۴

۲۲۴۵۵۱۰۶

۲۶۴۴

۳۵

گروه بانک سئوال

۲۲۴۴۲۰۴۳

۲۲۴۴۱۷۹۱

۲۴۹۷

۲۴۹۸

۲۴۹۶

۲۴۹۹

۳۶

ستادامور رفاهی

۲۲۴۴۹۷۹۹

۲۲۴۵۵۱۰۱

۲۳۹۵

۳۷

گزینش

۲۲۴۵۴۹۷۷

۲۲۴۵۴۹۸۰

۲۵۹۳

۳۸

اداره حقوقی

۲۲۴۴۲۰۵۶

۲۲۴۵۸۲۰۴

۲۶۴۷

۳۹

دانشکده علوم انسانی

۲۲۴۴۱۷۹۳

۲۲۴۵۵۴۲۸

۴۰

دانشکده فنی و مهندسی

۲۶۱۲۰۰۱۷

۲۶۱۲۰۰۱۳

۴۱

دانشکده کشاورزی

۲۶۱۲۰۱۵۹

۲۶۱۲۰۰۳۶

۴۲

دانشکده هنر  و رسانه

۲۲۴۸۵۱۸۰

۲۲۴۸۵۲۷۵

۴۳

دانشکده فناوری اطلاعات

۲۶۱۲۰۰۳۹

۲۶۱۲۰۰۲۶

۴۴

رئیس روابط عمومی

۲۲۴۴۲۰۵۳

۲۲۴۵۵۰۶۴

۴۵

دانشکده علوم اجتماعی

۲۲۴۵۴۹۶۶

۲۲۴۵۴۹۶۶

۴۶

پژوهشکده

۲۲۴۵۸۳۰۱

۲۲۴۸۵۲۲۱

۲۳۹۷

۴۷

دبیرخانه

۶۰-۲۲۴۸۵۱۵۹

۱۲-۲۴۱۰

۴۸

اداره نقلیه

۲۲۴۵۲۰۳۴

۲۲۴۵۲۰۳۴

۴۹

انتشارات

۵۵۰۰۲۴۳۳

۵۵۰۰۴۱۳۲

۵۰

دفتر پیک نور

۲۲۴۵۸۳۱۱

۲۲۴۵۸۲۳۶

۲۶۹۷

 

توجه : همیشه آنلاین مسئولیت درستی و پاسخگو بودن شماره را برعهده ندارد و فقط از طریق منبع اطلاع رسانی نموده است لطفا در این زمینه و مشکلات احتمالی در برقراری تماس سوالی را مطرح نکنید

شماره تلفن های واحد و مراکز

منبع : دانشگاه نیوز ( وابسته به دانشگاه پیام نور)

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

221 دیدگاه‌ها

  1. با سلام .بنده چند سال پیش در دانشگاه پیام نور ساری در مقطع ارشد قبول شدم ولی به خاطر مشکلاتی که واسم پیش اومد انصراف دادم .میخواستم بدونم که امکان تحصیل دوباره بنده در همون رشته ودانشگاه وجود داره
    ممنون

  2. سلام لطف بفرمایید برای ترم تابستان تمهیداتی اندیشیده شود تا دانشجویان بتوانند دروس جبرانی را اخذ کنند در مقطه ارشد .بارها به سامانه جهت انتخاب واحد ترم تابستانی مرااجعه کرده ایم ولی فقط یک یا دو درس جبرانی هست

  3. سلام. سال ٩٣ فارق التحصیل شدم. سال ٩٨ هست و هنوز دانشنامه بنده نرسیده به دانشگاه. چرا؟! میگن باید برید تهران؟! من چرا باید از تبریز تا تهران برم دنبال دانشنامه ام؟! پس کارمندا کارشون چیه اونجا؟!

  4. سلام
    امسال در آذر ماه در کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده ام و دانشگاه 500هزار تومان تقریبا از ما جریمه گرفت و در 15 بهمن اعلام کرد که حساب بانک صاردات باز کنیم که پول برگشت داده شده و امروز 1 اسفند اعلام میکند که باز پول را برگشت خورده است .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید