مهندسی معکوس در تست زنی کنکور
مهندسی معکوس در تست زنی کنکور
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 93

بلاخره پس از ماه ها انتظار سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 93 نوبت چهاردهم به صورت اختصاصی از وب سایت همیشه آنلاین منتشر شد و هم اکنون از طریق صفحه راهنما سایت قابل دسترس است

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 93 بیش از 50 رشته به دستمان رسیده که جهت تهیه داوطلبان در فروشگاه همیشه آنلاین عرضه شده است و بقیه رشته ها نیز در روزهای آینده نیز قابل دانلود خواهد شد

سوالات از طریق جدول صفحه راهنما که دائما بروز میگردد قابل دانلود است و برای سهولت دسترس شما جدول در این خبر نیز قرار خواهد گرفت.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 93 نوبت چهاردم منتشر شد
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 93 نوبت چهاردم منتشر شد

 

لیست رشته ها

سوالات

ماقبل سال 90

سوالات

سال 91

سوالات

سال 92

سوالات

سال 93

مجموعه کامل سوالات

1- سوالات ترمی

2- سوالات کنکور

مجموعه کامل

1- جزوات

2- سوالات

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی شهری

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کاربردی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آموزش زبان انگلیسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود محموعه سوال کنکور و دروس

آموزش زبان فارسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

آموزش محیط زیست

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

اخلاق – اخلاق اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

اخلاق – فلسفه اخلاق

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

اقتصاد اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

تاریخ – تاریخ اسلامی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

تاریخ ایران اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

تاریخ تشیع

دانلود دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

تحقیقات آموزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

جامعه شناسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصاد فضا

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنام ریزی کالبد

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

حسابداری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

حقوق بین الملل

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

حقوق خصوصی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

رفتار حرکتی – رشد حرکتی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

روان شناسی عمومی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

روان شناسی بالینی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 93

روان شناسی تربیتی

آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 93

زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زبان و ادبیات فارسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات مقاومت )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زبان شناسی همگانی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

علوم اقتصادی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

علوم سیاسی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات کتابخانه های عمومی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 آزمون نداشته دانلود سال 93

فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش استراتژی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش بازاریابی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش کارآفرینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش مالی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA ( گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت کسب و کار ام بی ای MBA (گرایش کسب و کار بین الملل )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت اجرایی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روش ها)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت رسانه

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93
مدیریت منابع انسانی ( گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی ) آزمون نداشته آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 93

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش کسب و کار الکترونیک )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش چزوات

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش منابع اطلاعاتی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

نهج البلاغه (گرایش اصول الدین و معارف علوی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

آمار ریاضی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

آموزش ریاضی

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

ریاضی محض (گرایش آنالیز )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

ریاضی محض (گرایش جبر )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

ریاضی محض (گرایش هندسه )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زمین شناسی (زیست محیطی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی ( علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی ( علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی ( علوم گیاهی -سیستماتیک اکولوژی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی (گرایش بیوشیمی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – بیو سیستماتیک جانوری)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست شناسی (گرایش ژنتیک )

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

زیست فناوری – بیوتکنولوژی (گرایش میکروبی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

شیمی (گرایش شیمی آلی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

شیمی (گرایش شیمی تجزیه)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

شیمی (گرایش شیمی فیزیک )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

شیمی (گرایش شیمی معدنی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیتو شیمی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک ( اتمی و مولکولی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک ( فیزیک بنیادی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک (زمینه حالت جامد)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

فیزیک ( هسته ای)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی برق – الکترونیک

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93
مهندسی شیمی دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی صنایع – صنایع

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی صنایع – ( سیستم های اقتصادی اجتماعی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی صنایع – ( مدیریت سیستم و بهره وری )

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – خاک و پی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – سازه

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

آزمون نداشته دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی عمران – محیط زیست

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های چندرسانه ای)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 ثبت سفارش جزوات

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش مدیریت و تولید کشاورزی)

دانلود ماقبل سال 90 دانلودسال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)

آزمون نداشته دانلودسال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی کشاورزی زراعت

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین)

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93

پژوهش هنر

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس

مهندسی معماری

دانلود ماقبل سال 90 دانلود سال 91 دانلود سال 92 دانلود سال 93 دانلود مجموعه سوال کنکور و دروس ثبت سفارش جزوات

 تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید