مجموعه مقالات سایت همیشه آنلاین
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
مھارت یادگیری مطالعه و تندخوانی
مھارت یادگیری مطالعه و تندخوانی

مھارت یادگیری مطالعه و تندخوانی

« بکارگیری شرایط مطالعه یعنی بھره وری بیشتر از مطالعه »

شرایط مطالعه ، مواردی ھستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراھم نمودن آنھا ، می توان مطالعه ای مفیدتر و با بازدھی بالاتر داشت . در واقع این شرایط به شما یاد می دھند چگونه از زمانھای مطالعه ، بھره وری بالاتری داشته باشید . به شما می آموزند قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید ، در حین مطالعه چه مواردی را فراھم سازید و چگونه به اھداف مطالعاتی خود برسید.

1 – برای موفقیت در مطالعه ، باید درست آغاز کنید:

یعنی برنامه درسی خود را طوری تنظیم کنید که از خواندن کتابھا ، ھدفی واضح و روشن را دنبال کنید.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

درسھای خود را طوری برنامه ریزی کنید که ھنگام مطالعه ، ابتدا کتابھای آسان را بخوانید ، نه کتابھای مشکل را در ھنگام مطالعه یک کتاب ، ابتدا از قسمت ھای آسان و جذاب شروع کنید و بعد به سراغ بخشھای مشکل تر آن بروید . این کار را می توانید با مرور قسمت ھای خوانده شده قبلی آغاز کنید. قسمت ھای آسان و جذاب علاقه شما را به خواندن افزایش می دھند.

در برنامه ریزی درسی خود ، موضوع ھای مشابه را پشت سر ھم قرار ندھید و آنھا را یکی پس از دیگری مطالعه نکنید تا حد ممکن بین آنھا فاصله بگذارید.

اگر می خواھید چند کتاب را در یک روز مطالعه کنید ابتدا زمانھای خواندن و ترتیب قرار گرفتن آنھا را مشخص کنید و بعد به مطالعه بپردازید.

حتی المقدور برای یک کتاب بیش از دو ساعت وقت در نظر نگیرید . و زمانھای مطالعه را به مدتھای دو ساعته تقسیم کنید . تصور نکنید که ھر چقدر زمان مطالعه یک کتاب بیشتر باشد بھتر است بر عکس ھر چقدر زمان کوتاه گردد و موضوع مورد مطالعه عوض گردد ، میزان یادگیری افزایش می یابد.

اگر می خواھید در شش روز ھفته ، شش کتاب بخوانید، ھرگز ھر کتاب را در یک روز نخوانید و برای شش روز ، شش کتاب در نظر نگیرید . بھتر است ھر روز را به شش قسمت تقسیم کنید و در ھر قسمت ، یک کتاب بخوانید و این روند را در شش روز ھفته ادامه دھید.

به روش تدریجی درس بخوانید ، یعنی در طول سال تحصیلی درس بخوانید و خواندن دروس را به شبھای قبل از امتحان موکول نکنید . مطالعه تدریجی و با تداوم در طول سال تحصیلی بسیار بھتر از مطالعه فشرده و با تراکم در چند روز قبل از امتحان است.

2- برنامه ریزی :

« یکی از عوامل اصلی موفقیت داشتن برنامه منظم است برنامه ریزی صحیح این است که چگونه از وقت و امکانات موجود حداکثر استفاده را ببرید . عدم برنامه ریزی صحیح باعث اتلاف وقت شده و بازده مطالعه بسیار کاھش می یابد .

نکته ای که در این جا قابل ذکر می باشد اینست که ، داشتن برنامه مھم است ولی مھم تر از آن اجراء برنامه است .

الف ) برنامه ریزی درسی :

بھترین برنامه ریزی درسی، خود فرد است . یعنی ھر شخص باید با توجه به شرایط روحی ، جسمی ، محیطی ، زمانی ،علاقه ، ھدف ، نقاط ضعف و قوت

خویش برای خودش برنامه ریزی کند .

ب )  کوتاه ، ساده و قابل اجراء بودن برنامه صحیح است .

یعنی ھر قدر برنامه حجیم و سخت باشد تاثیر منفی بر روحیه فرد می گذارند و به خاطر پیچیدگی شان ، غالباً با شکست مواجه می شوند .ھر قدر برنامه کوتاھتر و ساده تر باشد . شخص راحت تر آن را در زمان تعیین شده انجام می دھد. و تجربه ای موفق در زمینه برنامه ریزی کسب می کند . و این تجربیات موفق در رسیدن به موفقیت ھای بعدی تاثیر بسزایی خواھندداشت .

ج ) اجراء برنامه در زمان مشخص :

وقتی برنامه ای را نوشته اید . باید آن را درزمان مشخص اجرا کنید . اگر نظم خاصی در اجراء برنامه داشته باشید ، به راحتی می توانید به اھداف خویش برسید.

کسانی که نظم و ترتیب در اجراء برنامه را رعایت نمی کنند ، غالباً برنامه ھای آنان با شکست مواجه می شود .

3- نظم و ترتیب :

« اساس ھر سازمانی به نظم آن بستگی دارد »

رعایت نظم از شرایط مھم مطالعه به حساب می آید . چرا که نظم به ایجاد تمرکز حواس کمک می کند. ھمچنین وقتی که نظم بر پا شد ، یادگیری بھتر صورت می گیرد . اگر اتاق و میز مطالعه نامنظم باشد موجب حواس پرتی و اختلال در یادگیری می شود . توجه داشته باشید . ھر جور که مطالب را به حافظه بدھید ، بر ھمان اساس نیز می توانید آنھا را بازیابی کنید .

4- حفظ آرامش :

« آرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال می کند »

درسی را که با آرامش بخوانید قطعاً بھتر می توانید بیاموزید ، برای آنکه بازده مطالعه خود را بالا ببرید ، در سخت ترین شرایط و حتی کوتاھترین زمان نباید مضطرب شوید و سعی کنید در این مدت کوتاه با آرامش خاطر مطالعه کنید. مطالعه بدون اضطراب و خونسردی کامل ، تاثیری بسیار مثبت در افزایش میزان یادگیری دارد. توجه داشته باشید که حفظ خونسردی و آرامش ، ھرگز به معنای بی خیالی و بی حالی نیست ، بلکه به معنی وضعیتی ھوشیار ھمراه تمرکز حواس و بدون دلھره است . روانشناسان معتقدند که اضطراب کم برای مطالعه و موفقیت لازم است ، زیرا شخص را به تحرک و فعالیت وا می دارد و باعث می شود که به طور جدی به درس خواندن بپردازد ، اما اگر این اضطراب از حد معمول خود خارج شود و استرس و دلھره در فرد ایجاد کند نه تنھا مفید نیست ، بلکه مانع از فعالیتھای وی شده ، و حتی در جلسه امتحان مانع از یادآوری آموخته ھای شخص می شود .

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در اغلب موارد ، اضطراب ناشی از تفکرات منفی شماست . وقتی که نسبت به امتحان تصور منفی دارید، از آوردن نمره کم می ترسید ، عواقب قبول نشدن را در نظر می گیرید . در نتیجه تصورات منفی ، موجب اضطراب می گردند و اضطراب سدی در راه کارایی حافظه می گردد و این عمل خود اضطراب بیشتر را به دنبال خواھد داشت و نھایتاً اینکه این سیکل معیوب ھمچنان ادامه خواھد یافت .

5- استفاده صحیح از وقت :

بنیامین فرانکلین می گوید : پس وقت را تلف نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل  شده است

استفاده صحیح از وقت و ھدر ندادن آن بسیار مھم است .چرا که زمان از دست رفته را نمی توان مجدداً باز یافت . زمان را نمی توان ذخیره کرد ، نمی توان خرید و یا فروخت و نمی توان از 24 ساعت دیگران قرض گرفت زمان سرمایه ای است که اگر مورد استفاده قرار نگیرد ، از دست می رود در حالی که یک سرمایه مالی این چنین نیست .

اگر منصف باشیم با کمی دقت و تامل در می یابیم که مشکل اصلی کمبود وقت نیست ، بلکه در نحوه استفاده از آن است .

6- سلامت و تندرستی :

« عقل سالم در بدن سالم است »

سلامت جسمی و روانی در یادگیری تاثیر بسزا دارد.

7- تغذیه مناسب :

«. تغذیه صحیح نقش مھمی در سلامتی دارد »

غذا را به موقع و سر وقت بخورید ، از خوردن غذا در ساعت ھای گوناگون و بدون نظم و برنامه به پرھیزید . سعی کنید صبحانه و ناھار و شام را در ساعات معین بخورید . به برنامه غذایی خود نیز نظمی خاص بدھید .

8- تنفس صحیح :

تنفس عمیق باعث می « . یکی از مھمترین اعمال بدن انسان ، تنفس است »

شود که ما در ھر نفس اکسیژن بیشتری را به شش ھای خود برسانیم . این اکسیژن به سلولھای مغزی که خود ذخایر اکسیژن کمی دارند ، کمک می کند تا

فعالیت بیشتری داشته باشند . افزایش فعالیت این سلولھا یعنی پمپاژ بیشتر یونھا بین دو سری غشاء سلول به خصوص برای یون ھای سدیم و کلسیم که به خارج غشاء می روند و پتاسیم و کلر که به داخل آن می آیند . ھرگاه تغییرات غشاء نرون به نرون بعدی منتقل شود ، این تغییرات به نوبه خود مسیرھای جدیدی برای انتقال از راه مدارھای عصبی می شوند و وقتی این مسیرھای جدید برقرار شدند ، با تفکر ما فعال می شوند و خاطره ھا را مجدداً تولید می کنند . این فرآیند که حافظه نام دارد کاملاً به اکسیژن نیاز دارد . به ھمین دلیل است که در ھوای آلوده به دود سیگار و سایر گازھای سمی بازده یادگیری و حافظه به شدت کاھش می یابد. از سوی دیگر تنفس صحیح و عمیق باعث می شود که سیستم ایمنی ما فعالتر شود . بنابراین حرکات عضلانی و تنفس عمیق ، جریان لنفاوی را به راه می اندازد و باعث می شود که گردش خون بھتر انجام شود ، خود لنف بھتر کار کند و سیستم ایمنی تقویت شود.

9- ورزش :

« ورزش کلید عمر طولانی است »

شما می توانید ورزشھای دلخواه خود را انتخاب کنید و در برنامه روزانه خود قرار دھید. به طور مثال پیاده روی یکی از ورزشھای مفید و مناسب و در عین حال

بسیار ساده و برای عموم امکان پذیر است .

» یوگا علاوه بر پیاده روی از ورزشھای مفید برای کسب تمرکز فکر و پرورش حافظه است یوگا به معنای تمرکز نیرو در اصطلاح ھندی یعنی تمرکز فکر و حواس . با «

انجام تمرینات یوگا می توانید تمرکز حواس خود را بھبود بخشید .

10- استراحت مغزی :

« ھنگامی که خسته ھستید ، مطالعه نکنید »

برای انجام کارھای فکری خصوصاً مطالعه باید مغز کاملاً آماده و سرحال باشد تا در به خاطر سپردن مطالب مشکل نداشته باشد . شما می توانید از روشھای مختلف و دلخواه خودتان برای رفع خستگی استفاده کنید ، اما یکی از روشھای مناسب برای رفع خستگی تنفس عمیق است . ھمچنین یک خواب سبک و کوتاه در مواقعی که خیلی خسته ھستید در برطرف کردن خستگی بسیار مناسب است.

11- خواب کافی :

« خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند »

6 ساعته معمولاً کافی است . بنابراین سعی کنید طوری برنامه ھای – یک خواب 8 درسی خود را تنظیم کنید که شبھا حداقل 6 ساعت بخوابید تا مغز شما به اندازه کافی استراحت کند . ھمچنین خواب نیم تا یک ساعت ( ظھرھا بعد از ناھار ) بسیار مناسب است.

12- درک مطلب :

« آنچه در حافظه بلندمدت باقی می ماند ، معنی مطالب است »

سعی کنید ھنگام مطالعه ، مطالب را به خوبی درک کنید، تا بتوانید به راحتی آنھا را به خاطر بسپارید . نکته ای که در درک معنی تأثیر بسزا دارد و بازده مطالعه را بسیار افزایش می دھد ، یادداشت برداری مطالب خوانده شده است . یادداشت برداری در افزایش میزان یادگیری بسیار مؤثر است .

13- تشویق و پاداش :

« تشویق نیروھای ذھنی و روانی را به فعالیت وا می دارد »

14- شرطی شدن :

« شرطی شدن به تمرکز حواس کمک می کند »

برای یادگیری و ایجاد تمرکز حواس شرطی شدن نسبت به مکان و زمان مطالعه نقش مھم دارد . برای آنکه تمرکز حواس راحت تر به دست آید و سریعتر برای آن آماده شوید ، باید به مکان و زمان مطالعه خود را شرطی کنید.

15- تحرک مغزی :

« ھنگام مطالعه نباید کاملاً آرام نشست »

منظور از تحرک ، حرکت کردن و راه رفتن در حین مطالعه نیست و یا ھدف از حرکت ، فعالیت زیاد بدنی نیست که در این صورت نیز تمرکز حواس مختل می شود و میزان یادگیری کاھش می یابد . اصولاً بھترین وضعیت برای مطالعه ، نشستن پشت میز است نه حرکت کردن و راه رفتن . منظور از تحرک این است که در حین مطالعه ھر چند دقیقه ، یک بار حرکتی کوچک داشته باشید تا گردش خون در مغز بھبود یابد و بھتر بتوانید مطالب را بیاموزید . حتی با چند حرکت ساده سرو بدن می توانید از حالت رکودی و رخوت جلوگیری کرده و با تمرکز بالاتری درس بخوانید.

16- اتاق مطالعه :

« اتاق مطالعه باید آرام باشد »

اتاق مطالعه باید ساکت و آرام و تا حد ممکن از عکس، پوستر و اشیایی که موجب حواس پرتی می شوند . خالی باشد.

نور اتاق باید کافی و مناسب باشد. بھترین نور برای مطالعه روشنایی روز است .

نور باید در سطح اتاق پخش گردد. بنابراین چراغ مطالعه برای درس خواندن مناسب نیست . نور نباید کم باشد . اتاق مطالعه باید از تھویه مناسبی برخوردار باشد.

30- در مطالعه فاصله چشم تا کتاب باید رعایت شد و فاصله مناسب حدود 40 سانتی متر است .

میز مطالعه باید از نظر ارتفاع وسعت و رنگ مناسب باشد.

17- زمان مطالعه :

واقعیت این است که ھیچ زمانی به طور دقیق و انحصاری برای مطالعه وجود ندارد .

زمان مطالعه بستگی به خودش دارد که چه موقع از نظر جسمی و روانی آمادگی لازم را دارید .

نکته ای که در مورد زمان مطالعه باید رعایت کنید استراحت چه قبل از مطالعه و چه بعد از مطالعه را باید در نظر گرفت .

نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت ، روش بسیار خوبی برای مطالعه کردن است . زیرا اولاً شما آستانه یادگیری را رعایت می کنید و ثانیاً با استراحت کوتاه ، فرصتی برای مغز در نظر می گیرید تا به تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازد باید یادآور شد که نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت به این معنی نیست که دقیقاً بعد از نیم ساعت مطالعه حتماً استراحت کنید حال اگر چند دقیقه این طرف و آن طرف شد ، اشکالی ندارد . اما بھتر است بیش از 45 دقیقه نشود.

منبع : شرایط مطالعه ؛ مولف بیژن علی پور

تهیه و تنظیم همیشه آنلاین


کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

5 دیدگاه‌ها

  1. سلام. آقا دسی شوما درد نکوند. خوب بود. ایشالا که بتونیم با این روشایی که شوما نوشتین اینجا، کنکوری ارشدی 1392 را به خوبی بگذرونیم.
    موفق باشی دادا

  2. لطفا در مورد افرادی که هم شاغل هستند و هم علاقه به ادامه تحصیل دارند اطلاعات و برنامه ریزیهای زمانی لازم را بدهید. ممنون از اطلاعات به روز و خوبتان.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید