تست زدن
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر دوره قبل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر
کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر :نمونه کارنامه های زیر از کاربران فعال سایت که با تماس های خودشان با ما برایمان ارسال کرده اند می باشد در صورتیکه شما هم نمونه کارنامه ای از رشته ای که در اینجا وجود ندارد دارید برایمان ارسال نمایید

اطلاعات این مطلب به مرور تکمیل به روز میگردد لطفا مجددا مطالعه نمایید

توجه : نمرات و معدل و تراز همگی از 20 نمره محاسبه می شوند

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه هایی که در جداول است از سایت مدیر برداشته شده است

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته کامپیوتر نرم افزار

سیستم عامل: ۹/۶۰
الگوریتم :۱۱/۲۰
پایگاه :۱۱/۲۰
معدل کارشناسی: ۱۷/۴۴
وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل : ۱۳/۶۰
پایگاه داده: ۱۱/۲
الگوریتم: ۱۲
معدل کارشناسی: ۱۶/۹۱
نمره کل تراز نهایی: ۱۴/۹۳

وضعیت : قبولی در اولویت دوم – مهندسی کامپیوتر-ری

پایگاه داده: ۱۱

سیستم عامل: ۱۱٫۸

طراحی الگوریتم: ۱۲

وضعیت : قبولی مهندسی کامپیوتر- قشم

سیستم عامل: ۱۴٫۴۰
پایگاه: ۷٫۳۰
الگوریتم: ۱۲

رتبه : 129

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۵/۲۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲
الگوریتم های پیشرفته: ۱۴/۴۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۱۹
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۹۰
رتبه : ۳۰
وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-تهران(اولویت اول)

پایگاه داده : ۱۳٫۶۰
سیستم عامل : ۹٫۶۰
الگوریتم : ۸
نمره کل تراز :  ۱۳٫۱۷

معدل : ۱۶٫۸۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر، قشم

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۲/۸۰
پایگاه داده پیشرفته : ۱۱/۲۰
الگوریتم های پیشرفته : ۱۱/۲۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۵۶
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۱۹

۱ ۲ ۳ ۴ اولویت
۵۴ ۵۳ ۵۷ ۴۸ رتبه
۳۴ ۷۹ ۸۰ ۱۰۳ آخرین رتبه قبولی

وضعیت : قبولی در اولویت دوم مهندسی کامپیوتر آموزش محور تهران

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۳
پایگاه داده پیشرفته : ۱۴
الگوریتم های پیشرفته : ۱۴

رتبه : ۱۷

وضعیت : قبول

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۴/۴۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲/۸۰
الگوریتم های پیشرفته: ۱۲
معدل مقطع کارشناسی : ۱۵/۶۴
نمره کل تراز نهایی :۱۵/۳۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-ری

سیستم عامل : ۱۶
پایگاه داده : ۲۰/۱۱
الگوریتم : ۴۰/۱۰
معدل کاردانی : ۵۵/۱۵
معدل کارشناسی : ۲۵/۱۶
نمره کل تراز نهایی : ۲۹/۱۶

رتبه در تهران : ۲۰
رتبه در شهر ری : ۱۹

 وضعیت : قبول

الگوریتم: ۱۲/۸۰
سیستم: ۱۱/۸۰
پایگاه: ۸/۸۰

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل ۱۳٫۶
پایگاه داده ۱۲٫۸
الگوریتم ۱۲
رتبه ۶۲
معدل کارشناسی ۱۵٫۴
تراز ۱۵٫۰۳
وضعیت : قبولی آموزش محور تهران

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری برای مدیران: ۱۸
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۱۲
آمار: ۱۵
رتبه ( تهران) : ۹
رتبه (قشم) : ۳ 
معدل کارشناسی: ۱۶٫۵۹
تراز کل : ۱۶٫۶۶

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات تهران پژوهش محور

فناوری برای مدیران: ۱۳
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۸
آمار: ۸

معدل کارشناسی: ۱۳/۹۳
تراز کل : ۱۲/۴۴

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات قشم

 

تحلیل آماری (2واحد) سیستم های مدیریت بانکهای اطلاعاتی (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) فناوری اطلاعات برای مدیران (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
14 12 19 19 15.36 تهران 16.63 10 54
 کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی
سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (2واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
17 8.42 12 14 17.32 تهران 17.72 3سهمیه* 36سهمیه
17 11.58 7 14 15.99 بابل 15.63 11 110
17 11.58 12 16.67 13.14 تهران 18.63 سهمیه بسیج*

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
16.67 15 15 10 14.07 تهران 16.08 14 38
9.33 18 12 6 16.23 قشم 15.05 1سهمیه 46سهمیه
12 15 8 9 16.17 کرج 13.54 86 91
12.67 10 8 7 17.40 گرمسار 12.30 84 87
10 11 6 10 14.79 قشم 11.62 34 43

 

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت دولتی

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
16 14 9 5.33 18.48 منابع انسانی-شیراز 12.71 44 57
11 10 6 6 12.17 مالی دولتی – تهران 11.58 2سهمیه 6سهمیه

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA

تئوری ۳۳/۵ 

مدیریت استراتژیک ۱۶ 

زبان ۱۶ 

معدلم ۶۸/۱۶ 

تراز ۴۸/۱۴

وضعیت : قبول نشده

زبان :۴۲%8/4

تئوری مدیریت : ۵۴%10/8

مدیریت استراتژیک : ۸۰%16

معدل کارشناسی : ۱۸٫۰۹

وضعیت : قبولی در اولویت آخر


مدیریت استراتژیک(3واحد) تئوری های مدیریت (3واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
16.67 12 14 13.70 دماوند 15.38 80 83
16 7.33 17.33 15.05 دماوند 15.06 97 107
16 5.33 16 16.73 14.41 مردود
13.33 8 11.33 12.77 قشم 12.52 44 44
16 10 5.33 14.78 12.24 مردود
11.33 10.67 8.67 15.30 12.15 مردود
6 6 10 16.75 9.87 مردود

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته پژوهش هنر

تاریخ ادبیات : ۱۳
زبان : ۱۱
جستارها : ۱۳/۳۲

تراز نهایی ۱۴

وضعیت : قبول نشده

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته علوم اقتصادی

اقتصاد خرد ۶۷/۱۴
اقتصاد کلان ۶۷/۱۴
معدل ۹۳/۱۴
تراز نهایی ۵۶/۱۵
وضعیت : قبول در اولویت اول – علوم اقتصادی بابل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

270 دیدگاه‌ها

 1. با سلام من امسال در آزمون ارشد فراگیر در رشته ی مشاوره خانواده شرکت کردم،آخرین رتبه ی قبولی 53 بود و رتبه ی من 55،خواستم بدونم امکان داره در صورته پر نشدن ظرفیت از کسایی که رتبه ی نزدیک به قبولی داشتن انتخاب کنن؟ودرسالهای پیش همچین گزینه ایی بوده؟

 2. با سلام . می خواستم بدونم ارشد معماری 92 تهران با چه معدلی قبولی داده آخه من معدل 15.25 آوردم اماتهران قبول نشدم .میشه نمونه کارنامه بزارید .

 3. سلام تو رو خدا کمکم کتین یک کارنامه قبولی ارشد فراگیر حسابداری را بزارین اخه میگن قبولی ارشد فراگیر حسابداری اونقدر سخته که شبیه محاله من دوره سیزدهم شرکت کردم تقریبا نمره هام خوب بود اما قبول نشدم تو رو خدا زود جواب بدین ممنون

 4. من رشته پژوهش محور ادبیات عرب ارشد فراگیر قبول شده ام آیا امکان دارد که آنرا به آموزش محور در همنان دانشگاه تبدیل کنم

  • همه به دنبال پژوهش محور هستند ولی شما برعکس . می تونم دلیلش رو بدونم
   برای تغییر شیوه باید جزء ممتازین رشته خودتان باشید

 5. سلام با عرض خسته نباشی من کنکور مدیریت دادم خط مش و کامپیوتر و خیلی خوب زدم یعنی 15،16تا درس زدم تقریبا اما منابع انسانی و رفتارو 50،50زدم معدل لیسانسمم 14/11 امکانش هست قبول بشم؟ خیلی نگرانم

  • دوست عزیز این دوره تا اعلام نتایج هیچگونه پیش بینی نمیشه داشت چون ظرفیت کمتر شده است

 6. سلام.من امسال کنکور کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی شرکت کردم همه درسا را درصد بالا زدم غیر از زبان امکان قبولی در تهران را دارم؟

 7. با سلام.خواهشا اگه ممکنه جواب من رو بدهید.من لیسانس عمران دارم.برای ارشد فراگیر امسال شرکت کردم.رشته مدیریت ساخت و مهندسی رو انتخاب کردم.دو تا کد رشته داره که هر دو در کرج هستند.منابعش هم سه تا درس سه واحدی هست.معدلم هم 14 هست.از طرفی سهمیه ایثارگران(فرزند ازاده)دارم.میخواستم بدونم به صورت تخمینی میانگین سه درس رو چند درصد باید بزنم که قبول بشم.و ایا سهمیه ایثارگری من چقدر تاثیر گذار هست توی قبول شدن من؟آیا از هر کد رشته که 15 نفر انتخاب میشود تعدادی از این 15 نفر مربوط به اونهایی میشه که دارای سهمیه هستند؟خواهشا پاسخ سوالهام رو بدهید.
  با تشکر

  • در مورد تاثیر سهمیه هیچ اطلاعی نداریم و اینکه با چه نمره ای هم میشه قبول شد هم قابل حدس نیست چون بحث رقابتی است هر کسی که نمره بیشتری بگیرد احتمال قبولی دارد البته سهمیه شما هم موثر است
   ظرفیت برای تمام سهمیه ها می باشد

 8. خواسته ی دیگرم از شما گذاشتن نمونه کارنامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تمام گرایشهابود که در هیچ سالی در سایت شما یافت نشد.
  خیلی ممنون

 9. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر توانا
  سوال من شاید سوال اکثر دوستان شرکت کننده در آزمون فراگیر نوبت 13 باشد.
  لطفا بنده و دیگران دوستان شرکت کننده را راهنمایی کنید.
  بنده به امید خدا در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری شرکت کرده ام آیا می توانم گرایشهای برنامه ریزی مسکن— بهسازی و نوسازی شهری و محیط زیست رشته خودم را نیز جزو اولویتهای خودم قرار دهم؟
  لطفا به دلیل نزدیک شدن به پایان ثبت نام مشکل من و دیگردوستان شرکت کننده را حل نمایید.
  با تشکر

  • شما فقط مجازید یک رشته و یک گرایش از هر رشته را انتخاب نمایید – در دفترچه ثبت نام به صراحت درج شده است

 10. سلام
  لیسانس نرم افزار دارم. برای اولین بار میخوام تو این آزمون شرکت کنم.
  خواستم بدونم منابع و سرفصل ها مثل سالهای قبله یا امکان تغییر وجود داره؟؟؟
  و فرصت خوندن منابع اصلی ندارم. آیا خوندن کتابهای ترجمه شده کافیه؟؟؟ جزوه هایی که شما در قسمت فروش گذاشتین در کنار کتاب کفایت می کنه؟؟؟
  آزمون به صورت کاملا تستیه؟؟؟؟
  اگه ممکنه به سوالاتم جواب بدین. سپاسگزارم

  • هنوز منابع جدید اعلام نشده است باید صبر کنیم تا اعلام بشه
   کتاب ترجمه هم زیاد خوب ترجمه نشده است بهتر جزوه تهیه نمایید
   آزمون کاملا تستی و بدون نمره منفی است

 11. با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
  سوالی از خدمت شما داشتم که جوابش را در سوالهاو جوابهای داده شده به دست نیاوردم وخواستارم که هر چه سریعتر جواب را دریافت کنم.

  آیا درست است که کسانی که در آزمون فراگیر ارشد شرکت کرده اند و در گرایشهای آموزش محور پذیرفته شده اند و پایان نامه ندارند دیگر نمی توانند در آزمون دکترا شرکت کنند؟
  با تشکر

 12. سلام.من لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات دارم.فراگیر ارشد امتحان دادم رشته سیستم های چندرسانه ای آموزش محور ،توی کارنامم وضعیت زده قبول و توی ردیف نتیجه کد3* نوشته شده میخواستم بدونم این کد یعنی چه. من قبول هستم؟سوال دومم اینکه مدرک آموزش محور با پژوهش محور فرقی داره یا نه.و آیا برا دکترا مشکلی داره؟سوال 3.میشه مدرکم رو به شیوه پژوهش محور بگیرم؟4.ترم اول میشه مرخصی گرفت و اگه مرخصی بگیرم چقد از شهریه رو باید پرداخت کنم .همون شهریه ثابت کافیه؟

  • این بار چندم هست که در هر مطلبی سوال می پرسید قبلا هم جواب دادم بهتون لطفا در هر مطلب سوالتان را تکرار نفرمایید

 13. سلام
  با تهیه مجموعه جزوات مدیریت بازرگانی از شما آیا دیگه به کتابای خود درسا احتیاج نیست و کفایت میکنه واسه قبولی حتی تهران؟
  من زیاد وقت نمیکنم کتابای پر حجمش بخونم لطفا راهنماییم کنید.
  با تشکر.

  • سعی شده مجموعه جزوات بسیار کامل باشد و بخش های مهم آن برای شما تهیه شده که بسیار مفید باشد ولی اگر رشته غیر مرتبط دارید بهتر است کتاب مرجع را هم مطالعه نمایید

 14. سلام میخواستم ازتون خواهش کنم با توجه به این که در گروه همیشه انلاین یکی از اعضا رشته فناوری اطلاعات هستند اطلاع رسانی در رابطه با رشته مهندسی فناوری اطلاعات از جمله پاسخ به سوالات سالهای گذشته وارائه جزوات مربوط به این رشته را در اختیار داوطلبین قرار دهید.واقعا اطلاعات و جزوات ترجمه شده اصلا در اختیار داوطلبین این رشته وجود ندارد.
  با تشکر فراوان

 15. میشه یه لطفی بکنید نمونه کارنامه قبول شدگان ارشد فراگیر راه و ترابرباترابرترابری تشکربذارید

 16. با سلام
  امکانش هست جزوات ارشد حسابداری رو هم بذارید و خوندن تنها منابع از خرداد ماه برای قبولی کافیه ؟کدام تستها برای قبولی بیشتر تاثیر داره ؟ ممنون

 17. سلام
  خسته نباشید.از شما بابت نمام زحمات شما متشکرم.میخواستم بپرسم که شما تصمیم دارید که در وب سایت خود جزواتی از رشته ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات قرار دهید؟

 18. با عرض سلام و خسته نباشید. می خواستم خواهش کنم که در موردارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات اطلاع رسانی بیشتری داشته باشید.خواهشاَ در صورت امکان جزوات و منابع این رشته را در اختیار ما قرار دهید. از زحمات شما متشکرم

  • سلام خواهش می کنم جزوات رشته مهندسی IT در سایت قرار دهید.خیلی به آن نیاز داریم و در صورت امکان کارنامه های این رشته را هم در سایت قرار دهید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید