خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
دانلود سوالات ارشد دکتری سراسری فراگیر آزاد

مشاوره و راهنماي رايگان از طريق شماره 09358027490
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور

رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور

معرفی رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور

دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی به منظورپرورش کادر مدیریت اجرائی بنگاههای تولیدی وخدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی و نیز تامین مدیر برای طرحهای بزرگ عمرانی تهیه وتدوین شده است. نظربه اینکه  مهمترین منبع موجود برای انتخاب وپرورش مدیر,جهت بنگاهها و طرحهای مذکور کادر موجود مدیریت درکشور است. جامعه ای که ازمیان آن داوطلبان این دوره انتخاب خواهندشد در درجه نخست مرکب است ازمدیران شاغل طراز اول ومیانی این موسسات ونیزآن دسته از کارشناسان شاغل که درعمل علاقه و استعداد خود را به مشاغل مدیریت نشان داده اند. تجاربی که مدیران شاغل کشورظرف چندسال کسب کرده اند اگردرقالبی علمی مدون شود راهنمای مؤثری برای عمل خواهدشد.

 هدف کلی برنامه, بهبود نظام مدیریت درسطح واحدهای تولیدی وخدماتی است. لازمه دستیابی به این هدف کلی تحقق اهداف خاص آموزشی زیراست:

الف- آماده کردن شرکت کنندگان برای قبول وظایف مدیریت ازطریق آشنائی با آخرین دستاوردهای دانش مدیریت وتقویت قابلیتهای تحلیل، ابتکار، خطرپذیری، ارتباطات، تصمیم گیری و بالاخره رهبری موسسات تابعه.

ب- ایجاد زمینه جهت ارتباط نزدیکتر و موثر میان مدیران وکادرمشاوران وکارشناسان مدیریت  ازطریق دست یابی به دیدگاهها و زبان مشترک علمی، درجهت استفاده  بهینه مدیران از کادر مذکور.

انتظارمی رود شرکت کنندگان دراین برنامه با گذراندن آن به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یافته وبا استفاده از فنون و تئوریهای جدید وظایف خود را درسطحی بهتر از سابق انجام دهند و پس ازکسب تجربیات بیشتر مسئوولیتهای مهمتری را درسطوح بالاتر مدیریت عهده دارکردند. نیل به این هدف درگرو کسب توانائی های زیر است که دربرنامه برآن تاکیدشده است.

الف- نگرش علمی به مدیریت: شرکت کنندگان در برنامه از طریق آشنائی وسیع با تجربیات دنیای صنعتی و پژوهشهای معمول در رشته مدیریت به اهمیت نگرش علمی به مسایل مدیریت پی خواهند برد و از تفکر یک بعدی، شتاب زدگی درعمل وپیش داوری درباره روشهای کارآمد مدیریت که از ویژگیهای نگرش غیرعلمی است پرهیزخواهندکرد.

 ب- کسب دانش مدیریت : آشنائی مدیران با تجربیات کشورهای صنعتی و نیز تحقیقات اندیشمندان مدیریت موجب ارتقاء سطح دانش آنان دراین زمینه می شود و این امر از سوئی زمینه استفاده موثرتر از فنون جدید مدیریت را توسط مدیران وکارشناسان مدیریت ایجادکرده موجب می شود که مدیران از مشاوران و کادرستادی خود بهتراستفاده کنند.

ج- بهبود مهارتهای مدیریت: منظور از بهبود مهارتهای مدیریت ایجاد زمینه جهت تلفیق علم وعمل یعنی توانائی استفاده عملی ازدانش مدیریت است. بخش مهمی از برنامه به پرورش مهارتهای عمومی مدیریت و تجزیه وتحلیل وچاره جوئی عملی برای مشکلات مدیریت سازمانها اختصاص یافته است.

 تجارب موجود درفرآیند توسعه اقتصادی چه درکشورهای توسعه یافته و یا نوپای صنعتی نشان می دهدکه مدیریت یکی از اهرم های قوی محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیزکادر مدیریت بخصوص درسطح اجرائی درکشور ما نیز به خوبی احساس شده است.تجربه پانزده سال گذشته مؤیدآن است که مدیریت واحدهای بزرگ اقتصادی وطرحهای عمرانی با اتکا به سلیقه شخصی و ازطریق سعی وخطا راهی است پرهزینه و خطرخیز که می بایست  از آن پرهیز کرد. خاصه درشرایط کنونی که کشور ما باکمبود منابع ارزی، رشد جمعیت و انتظارات روزافزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگی روبروست تصمیم گیری منطقی و استفاده بهینه ازامکانات مادی و انسانی موجود از اهمیت وحساسیت بیشتری برخوردارشده است. کشورما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری ازآخرین دستاوردهای دانش مدیریت وتجارب کشورهای صنعتی و نیز درنظرگرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی وکنترل، رهبری و مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول به نحوی موثرتر از گذشته انجام دهند. با این وصف و با توجه به اینکه برای اکثریت قریب به اتفاق مدیران واحدهای تولیدی، خدماتی وطرحهایعمرانی دربخش دولتی، خصوصی یا تعاونی فرصت بهره گیری ازآموزش های موثرمدیریت وجود نداشته است، کوششی سازمان یافته، گسترده و بلندمدت برای پرورش مدیرضروری به نظرمی رسد.

 • گرایش های رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور
 1. گرایش استراتژیک
 2. گرایش بازاریابی و صادرات

 

لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

منابع کنکور برای تمام گرایش ها یکسان است

 • زبان تخصصی اجرایی
 1. جزوه زبان تخصصی  مولف/مترجم : میرزاحسن حسینی و جنابی  ناشر : پیام نور
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
 1. کتاب اقتصاد مدیریت  مولف/مترجم : ابوالقاسم هاشمی – محمود روزبهان  ناشر : تابان
 • حسابداری مدیریت
 1. کتاب مدیریت مالی  مولف / مترجم : ریموند پی نوو / ترجمه جهانخانی و پارساییان   ناشر : سمت
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

1769 البرز کرج مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – پژوهش محور

1770 البرز کرج مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1771 البرز کرج مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1772 البرز کرج مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1773 تهران تهران مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1774 تهران تهران مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1775 تهران تهران مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1776 تهران تهران مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1777 تهران ورامین مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1778 تهران ورامین مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1779 تهران ورامین مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1780 تهران ورامین مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1781 سمنان گرمسار مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1782 سمنان گرمسار مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1783 سمنان گرمسار مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1784 سمنان گرمسار مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1785 مازندران بابل مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1786 مازندران بابل مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1787 مازندران بابل مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1788 مازندران بابل مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1789 مازندران ساری مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1790 مازندران ساری مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1791 مازندران ساری مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1792 مازندران ساری مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1793 مرکزی ساوه مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20- پژوهش محور

1794 مرکزی ساوه مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20- پژوهش محور

1795 مرکزی ساوه مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20 – شیوه آموزش محور

1796 مرکزی ساوه مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20 شیوه آموزش محور

– 1797 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ 20

1798 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت اجرایی/بازاریابی و صادرات/ – 20

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای تهیه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت اجرایی تهیه شده توسط گروه همیشه آنلاین تمام منابع منطبق با منابع اعلام شده کنکور فراگیر مدیریت اجرایی سال 91 می باشدکاملترین و بروز ترین مجموعه جزوات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی جهت شرکت در کنکور ارشد فراگیر پیام نور می باشد که به جرأت می توان گفت موثرترین جزوه تهیه شده در سطح کشور جهت قبولی شما در کنکور است

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی دارای دروس زیر می باشد :

۱- بخش جزوات:

– شامل دروس اقتصاد مدیریت  (۴۳ صفحه)

– مدیریت مالی جلد یک (۴۵ صفحه)

– مدیریت مالی جلد دو (۵۹ صفحه)

– جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) (۱۸۳ صفحه)  – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– ترجمه کامل فارسی ( ۱۶ فصل ) جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) (۱۸۳ صفحه) – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– مجموعه لغات پر کاربر زبان تخصصی مدیریت (۲۴ صفحه)

– جزوه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته  – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

۲- بخش خلاصه دروس :

تعدادی از دروس مهم نظیر

– مجموعه لغات با معنی جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– خلاصه کمکی مرتبط با درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۳۴ صفحه ) + بهمراه خلاصه استاد علی احمدی

۳-بخش نکات دروس :

– اقتصاد مدیریت (۲۵ صفحه)

– مدیریت مالی ۱ (۲۶ صفحه) و مدیریت مالی ۲ (۳۱ صفحه)

– نکات درس مدیریت استراتژیک پیشرفته – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– نکات کمکی مربوط به درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۲۸ صفحه)

این بخش دارای نکات مهم درس می باشد که در وقت بسیار کم می توانید با مطالعه این نکات آمادگی کسب کرده و مرور مطالب خوانده شده را بهبود ببخشید

۴-بخش سوالات دروس:

یک سری تست هایی از فصل های کتب منبع منطبق بر منابع اعلام شده قرار گرفته تا با فرم سوالات آشنا و بتوانید تست بزنید

– شامل سوالات سال های گذشته بهمراه آخرین دوره آذر ماه سال ۹۱  – اضافه در بروزرسانی شهریور

– سوالات ترمی پیام نور دروس منبع اعلام شده آزمون فراگیر – اضافه در بروزرسانی شهریور

۵- بخش ۱۴۰۰ تست مدیریت و تست های تالیفی :

شامل ۱۴۰۰تست هایی از دروس مدیریت می باشد که مرتبط با این رشته است

شامل تست های سال های گذشته و تست های تالیفی بیش از ۱۵۰ صفحه

.

توجه : تمام منابع منطبق با منابع اعلام شده کنکور فراگیر مدیریت سال ۹۲ می باشد

.

جزوات تهیه شده منطبق بر منابع اعلام شده زیر می باشند

 • زبان تخصصی اجرایی
 1. جزوه زبان تخصصی  مولف/مترجم : میرزاحسن حسینی و جنابی  ناشر : پیام نور
 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
 1. کتاب اقتصاد مدیریت  مولف/مترجم : ابوالقاسم هاشمی – محمود روزبهان  ناشر : تابان
 • حسابداری مدیریت
 1. کتاب مدیریت مالی  مولف / مترجم : ریموند پی نوو / ترجمه جهانخانی و پارساییان   ناشر : سمت
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

.

همچنین این مجموعه تالیفی می باشد و نمونه آن در سطح کشور وجود ندارد و تهیه و بروزرسانی آن در انحصار گروه همیشه آنلاین می باشد

ویژگیهای مهم و متمایز این مجموعه :

مجموعه تماما در یک دی وی دی به صورت نرم افزاری ارائه میگردد جزوات با قابلیت پرینت می باشند جزوات بر اساس آخرین سر فصل اعلام شده هستند مجموعه با قفل امنیتی عرضه می شود و توسط قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار حمایت میگردد مجموعه بسیار کامل است و نیاز شما را به کتاب مرتفع می کند هزینه جمع آوری این جزوات حدود ۱۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد که با کمترین هزینه در اختیار شما قرار میگیرد مجموعه متفاوت با مجموعه های دیگر است و مشابه ای ندارد تنها مجموعه منطبق بر منابع جدید اعلام شده مجموعه هم دارای جزوه و هم دارای خلاصه و هم دارای نکات مهم درس است به اضافه سوالات درس دارای مجموعه ۱۴۰۰ تست مرتبط با مدیریت

دارای تست های سال های گذشته ارشد فراگیر و تست های تالیفی ویژه می باشد

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای تهیه مجموعه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی سالهای 86 تا 90

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی سالهای 85 تا 90 بروی دکمه بالا کلیک نمایید

 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی سال 91

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی سال 91 بروی دکمه بالا کلیک نمایید

 


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت اجرایی,شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی,جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت اجرایی,سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت اجرایی منابع و جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی و لیست شهر ها ارائه کننده دانلود و خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ4به “کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی پیام نور”

 1. محسن گفت:

  سلام.من کارشناسی فلسفه خوانده ام. میخواهم کارشناسی ارشد حسابداری یامدیریت اجرایی بخوانم. بنظرتون میتونم؟ میخوام فراگیر شرکت کنم یعنی توی کدوما شرکت کنم بهتره؟

  • مدیر سایت گفت:

   متاسفانه سوالات شما به صورت کلی بیان شده که من از شما شناختی ندارم که بتونم پاسخ دقیق بدهم تونستن یا نتونستن به شما بستگی داره ولی هیچگونه محدودیتی ندارید هر دو رشته خیلی بهم نزدیک هستند و باید طبق علاقه و نیازتون برای آینده شغلی انتخاب انجام دهید

 2. بنده خدا گفت:

  بنام خدا
  کارشناسی نقشه برداری کی میتواند درگرایشهای ارشد عمران یا همین رشته ثبت نام کند با احترام
     آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE